ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เป็นองค์กรหลัก หมายถึง เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่โดยตรง

คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวังทั้งก่อนและหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการให้สามารถประกอบการได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบการให้สามารถแข่งขันได้

ประชาชนสุขภาพดี หมายถึง ประชาชนไม่เสียชีวิต หรือเจ็บป่วยร้ายแรง (Serious injury) จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

สภาเภสัชกรรม

สภาเภสัชกรรม

สภาเภสัชกรรมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) ส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
3) ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก
4) ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
5) ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเภสัชกรรมและการสาธารณสุข
6) ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการเภสัชกรรมและการสาธารณสุข
7) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)

สนับสนุนวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานจนได้รับการยอมรับจากสังคม โดยสามารถทำงานร่วมเป็นทีมสุขภาพ และ เป็นแหล่งปฎิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน รวมทั้งสมาชิกที่มีความเข้มแข็งเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและสุขภาวะของชุมชน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.pharcpa.com

สวัสดิการด้านสุขภาพของพนักงาน

ด้วยเครือข่ายของร้านยาและเภสัชกรที่มีคุณภาพ เราสามารถให้
บริการด้านสุขภาพแก่องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ
ของพนักงาน

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับองค์กรทุกขนาดที่ต้องการมอบสวัสดิการ
ดีดีในด้านสุขภาพ เช่น การดูแล และ อัพเดตประวัติสุขภาพ การใช้ยาที่
ถูกวิธี โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นต่อความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเภสัชที่ผ่านการอบรมจากสมาคม
เภสัชกรรมชุมชนจะมอบความอบอุ่นใจให้กับพนักงานของท่าน

ติดต่อเราได้ที่ info@pharmcare.co