ร้านยาคุณภาพคืออะไร

 


เครือข่ายของร้านยาและเภสัชกร
ที่มีคุณภาพ ให้บริการด้านสุขภาพ

 

 

ร้านยาคุณภาพ
คือ ร้านยาที่ผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรม
ว่ามีมาตรฐานการให้ "บริการด้านยาและบริการด้านสุขภาพที่ดี มีคุณภาพ"

 

 

ร้านยา GPP
( Good Pharmacy Practice)

คือ ร้านยาที่มีเภสัชกรอยู่ประจำ ตลอดเวลาปฏิบัติการ
และปฎิบัติตามหลักที่ถูกต้องเกี่ยวกับ สถานที่
อุปกรณ์ และ วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน

 

 

การบริการด้านสุขภาพ

 

กิจกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลการใช้ยาฯ โดยเภสัชกรชุมชน สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศ) ร้านที่อยู่ในเครือข่ายของเราคือ ร้านยาคุณภาพที่ผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ร้านยาที่ผ่านการตรวจประเมินตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice, GPP) หรือร้านยาที่เภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา เป็นร้านยาที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพเภสัชกร เพื่อให้สามารถบริการตามโครงการฯ ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ
  • โปรแกรมเลิกบุหรี่
  • ตรวจความเสี่ยงเบาหวาน
  • ตรวจความเสี่ยงความดัน
  • ประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นหลอดเลือดสมอง
  • คัดกรองโรคหืดและปอดอุดตันเรื้อรัง
  • บริการการวางแผน และให้คำปรึกษา ยาคุมกำเนิด
  • บริการให้ความรู้แนะนำ และคำปรึกษาเรื่องโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ (STI, Pre-VCT)